To contact the UEF office, you can email uef@utahloy.com

Utahloy International School Guangzhou (UISG)

800 Sha Tai North Road, Bai Yun District, Guangzhou 510515
Tel: +86(20) 8720 2019; Fax: +86(20) 8704 4296
Email: uis@uisgz.org

uisg location mapsee google map

Utahloy International School Zengcheng (UISZ)

Sanjiang Town, Zengcheng, Guangdong, PRC 511325 
Tel: +86 20 8291 3201 
Email: uiszc@uiszc.org

uisz location mapsee google map